Type 9

 

DOELGROEP

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen vanaf hun 2,5 jaar tot aan hun 15 jaar bij ons terecht. Kleutertjes kunnen hier gespecialiseerd onderwijs en begeleiding krijgen tot aan hun eerste stappen in het lager onderwijs. Het autiproject biedt onderwijs en internaat op maat van leerlingen met een autismespectrumstoornis.

De kinderen krijgen een geïndividualiseerd leer- en leefprogramma. De ouders worden beschouwd als co-begeleiders en samen gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen die zich stellen. 

DOEL AUTIWERKING
Onze autiwerking is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid van onze leerlingen, het verhogen van hun flexibiliteit en het verminderen van stress.

AUTI-AANPAK

 • individualisatie: onderwijs op het niveau van de leerlingen
 • actieve samenwerking met de ouders
 • een positieve pedagogische benadering
 • aanleren van functionele vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten
 • aanpassen van de omgeving door verheldering van personen, tijd en ruimte
 • continuïteit: dezelfde manier van werken door alle betrokken partijen
 • transfer: het geleerde in nieuwe situaties leren toepassen

WERKWIJZE

1. aanbieden van een prikkelarme werkomgeving
2. verduidelijking brengen in tijd (individuele daglijn, activiteitenbord,…) en ruimte (afbakening hoeken, aparte speelplaats, eetmomenten in de klas,…)
3. voorspelbaarheid bieden (duidelijkheid bieden bij uitstappen, herhaling activiteiten…)
4. visuele ondersteuning bij alle activiteiten (stappenplannen, aangepaste communicatie- systemen: pictogrammen,…)
5. werken met aangepaste- en specifieke autismevriendelijke spelen en materialen (ééndoostaken,… )
6. individueel werken op maat van elk kind (individueel handelingsplan, social-stories, aanleertafel, zelfstandige sessie)
7. gezamenlijke activiteiten met het oog op het aanleren van sociale vaardigheden

AANDACHTSPUNTEN

 • aanleren van sociale vaardigheden
 • aanleren van schoolse vaardigheden
 • aanleren van vrijetijdsvaardigheden
 • aanleren van zelfredzaamheid
 • aanleren van huishoudelijke vaardigheden
 • werkhouding
 • visuele ondersteuning van communicatie  

CONCRETE AUTI-AANPAK

 • aangepaste klasindeling
 • aangepaste klaswerking: kleine klasgroepen van max 9 leerlingen
 • inschakeling van een tweede begeleider
 • continuïteit in begeleiding
 • aangepaste materialen
 • aangepaste speelplaats
 • aangepaste eetmomenten

PARAMEDISCHE OMKADERING 
Logopedisten die instaan voor:

 • het aanleren van communicatieve vaardigheden
 • het visueel verduidelijken van informatie
 • het optimaliseren van spraak- en taalontwikkeling

Ergotherapeuten die instaan voor:

 • het oefenen van handvaardigheid, fijne motoriek en activiteiten van het dagelijkse leven
 • het oefenen van de psychomotoriek
 • het bevorderen van een goede werkhouding
 • het leren generaliseren van aangeleerde vaardigheden

Kinesitherapeuten die instaan voor:

 • Individueel en groepsgerichte behandelingsvormen:
 • gerichte (senso-)motorische oefeningen
 • ontspanningsoefeningen (stressrelease) en tonusregulatie (normaliseren van spanningsvelden)
 • Veronica Sherborne: leren genieten van aanraking en samen bewegen

Kinderverzorgsters die instaan voor:

 • verzorging van de leerlingen
 • hulp bij toiletbezoek en verzuiveringen adhv stappenplannen, pictogrammen en/of voorwerpen
 • de algemene hygiëne in de klas
 • het verhogen van zelfredzaamheid
 • het aanleren van sociale vaardigheden en goede eetgewoontes

Sociaal verpleegkundige die instaat voor:

 • medische verzorging
 • toedienen van medicatie aan de leerlingen
 • opvolging medische dossiers
 • overleg externe diensten (CLB & mutualiteit)
 • opvolging sociale dossiers

Psychologische begeleiding die instaat voor:

 • ondersteuning aan ouders met een kind met een specifieke hulpvraag
 • psychologische begeleiding van de leerlingen
 • opvolging sociale dossiers

ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

 • ondersteuning aan ouders met een kind met een specifieke hulpvraag
 • kindgebonden overleg met ouders, teamleden, directie en externe diensten (CLB, thuisbegeleidingsdiensten, k-diensten,…)
 • orthopedagogische van leerlingen en teamleden
 • coördinatie van het teamoverleg